Naše služby

Poskytujeme 3 rozličné služby napomáhajúce dosiahnuť optimálne fungovanie pre jednotlivcov, tímy a vedúcichOptimálny coaching


Optimálny coaching má dve časti. Naši coachi pomôžu klientom (vonkajšie riešenie), aby si boli schopní pomôcť sami (vnútorné riešenie).

Vonkajšie riešenie – Naši coachi pomôžu v týchto oblastiach:

 • Definovať merateľné ciele
 • Zistiť, čo funguje v skutočnosti
 • Vizualizovať lepšiu budúcnosť
 • Navrhnúť pozitívne intervencie
 • Sledovať a vyhodnotiť výsledky

Vnútorné riešenie – Klienti sa zamerajú na nasledujúce oblasti:

 • Identifikovať potreby
 • Zapojiť sa do skúmania identifikovaných potrieb
 • Používať viac pozitívnych emócii, silných stránok, talentu, pozitívneho vnímania, výzvy a pozitívneho konania.
 • Sledovanie sa a vyhodnotenie výsledku
Naši coachi pomáhajú klientom v tom:

 • Naši coachi pomáhajú klientom v tom:
 • Aby vystúpili z vlastného sveta a začali analyzovať svoje pozitívne a negatívne emócie z objektívnejšej perspektívy.
 • Aby porozumeli, ako sa menia ich emócie.
 • Aby zistili a porozumeli, čo spôsobuje zmenu ich emócií.
 • Aby zistili, aký dopad majú emócie na ich život.
 • Naši coachi pomáhajú klientom, aby používali väčšiu časť svojich pozitívnych emócií voči negatívnym – tým sa budú cítiť flexibilnejší, kreatívnejší, s pocitom väčšej energie.
 • Naši coachi motivujú, podporujú a posilňujú klientov cez celý priebeh optimálneho coachingu.
 • Optimálny coaching je silný proces zmeny, ktorý mobilizuje silné stránky, záujmy, pozitívne emócie a výzvy. Tento proces napomáha klientom stať sa lepšími v každej životnej činnosti.
 • Môžete kontaktovať našich coachov v maďarskom, anglickom, slovenskom, rumunskom, talianskom, španielskom, nemeckom, nórskom a švédskom jazyku.


Balíček pre skupiny


Cieľom tohto balíčka je zvýšiť motiváciu, angažovanosť, výkonnosť a blahobyt skupiny či pracovného tímu. Zahŕňa:

 • Prieskum o silných stránkach pre každého člena skupiny
 • Správu popisujúcu využité a nevyužité silné stránky a slabé stránky skupiny
 • Personalizovaný akčný plán pre vývoj skupiny, ktorý zahŕňa stratégie použitia nevyužitých silných stránok pre lepšie zvládnutie náročných a riskantných situácii, ktorým skupina čelí.
 • Ideálne pre všetky typy skupín a aj pre skupiny fungujúce v sieťovej štruktúre.


Optimálny Master Class pre vedúcich


Tento Master Class je ideálny pre vedúcich, manažérov a pre ľudí, ktorí každodenne prijímajú rozhodnutia. Master Class berie do úvahy potreby a charakter vášho podnikania a bude sa snažiť:

 • Naplniť kľúčové dimenzie vynikajúceho vedenia
 • Rozvíjať víziu, plán do budúcnosti s ohľadom na potreby vášho podnikania
 • Aplikovať vaše silné stránky a hodnoty na dosiahnutie zmeny
 • Vytvoriť príležitosti pre dosiahnutie stavu prúdenia
 • Použiť oceňujúci prieskum ako cestu, ktorá vedie vpred
 • Zvýšiť úroveň vytrvalosti a pozitívnych emócií
 • Vytvoriť cestu pre najlepší spôsob myslenia
 • Aplikovať prístupy, ako zvýšiť motiváciu a blahobyt u iných
 • Rozvíjať spôsoby, ako vytvoriť dlhotrvajúci vzťah s vašimi zákazníkmi
 • O integráciu hore zmienených, t.j. všetkých praktík na pracovnom mieste.