Výskum

V súčasnosti rastie vedecký základ pre pochopenie optimálneho a pozitívneho fungovania ľudí. Psychológ maďarského pôvodu, profesor Mihály Csikszentmihalyi, spoluzakladateľ pozitívnej psychológie, a jeho spolupracovníci dospeli k záveru, že 'prúdenie' je pozitívnou silou pre optimálne fungovanie. Priekopnícky výskum ocenenej profesorky Barbary Fredrickson a jej spolupracovníkov zistil, že pozitívne emócie môžu byť v skutočnosti jedným z najdôležitejších aktívnych zložiek receptu pre ľudské rozkvitanie.

Závery o prúdeniu


 • Prúdenie je pozitívna energia, ktorá umožňuje optimálny výkon, rozvoj schopností a produkuje intenzívne pocity radosti zo zážitku.
 • Prúdenie je stav vedomia, keď sa človek úplne ponorí do toho, čo robí, pričom všetky ostatné pocity alebo myšlienky ostávajú mimo. Prúdenie je vnútorný stav radosti, ktoré nastane, keď sa úplne stotožníme s tým, čo robíme.
 • Prúdenie je plne zameraná motivácia.
 • Človek v stave prúdenia chce čo najlepšie zvládnuť činnosť, ktorú práve vykonáva.
 • Prúdenie ukazuje/má v mnohých oblastiach silnú, dokumentovanú koreláciu so zlepšením výkonnosti.
 • Ľudia po stave prúdenia cítia resp. zažívajú, aké je byť v niečom kompetentným, výkonným a dobrým a majú pocit, že im tá situácia veľa dala.
 • Ľudia zažívajú viac prúdenia v práci než doma.
 • Ľudia, ktorí zažívajú vysoké stupne prúdenia, sú v porovnaní s ľuďmi, ktorí nezažívajú prúdenie, viac motivovaní a kreatívni aj v práci aj vo voľnom čase.


Závery o pozitívnych emóciách


 • Pozitívne emócie pretvárajú ľudí a tímy.
 • Prieskum o fungovaní strategických pracovných tímov zistil, že tímy s vyššími stupňami pozitívnych pocitov sú oveľa otvorenejšie a zvedavejšie, členovia sa navzájom podporujú a nachádzajú najlepšie nápady a riešenia. Pozitívne pocity rozšírili ich kognitívne, sociálne, fyzické a psychické zdroje, čo malo bezprostredný vplyv na ich výkonnosť, profitabilitu a spokojnosť zákazníkov.
 • Pozitívne emócie rozšíria náš obzor a škálu našich činností - vďaka nim budeme pozornejší, kreatívnejší, flexibilnejší a otvorenejší pre vzťahy.
 • Pozitívne emócie rozšíria rozsah nášho vnímania a pozornosti, v dôsledku čoho sa naštartuje pohyb nahor po špirále smerom ku zlepšovaniu nášho citového, duševného blahobytu.
 • Pozitívne emócie nám pomáhajú budovať aj také psychické zdroje ako vytrvalosť, schopnosť prispôsobiť sa, duševná inteligencia, fyzické a sociálne schopnosti a sebaovládanie, ktoré sa časom stávajú oveľa dôležitejšími.
 • Takzvaný “ukazovateľ kritickej pozitivity” môžeme považovať za predvídateľa pre rozvoj, resp. rozkvet akéhokoľvek vzťahu. Aby jedinec rozkvital, potrebuje zažiť najmenej 3 pozitívne emócie/interakcie ku1 negatívnej emócii/interakcii. Vzťahy a tímy slabnú, resp. vädnú, keď nedosiahnu túto hranicu, čiže hranicu ukazovateľa kritickej pozitivity.
 • Ukazovateľ kritickej pozitivity charakteristický pre vysoko výkonné tímy je 5, 6, t.j. 5,6 pozitívnych emócii ku 1 negatívnej emócii. Dobre fungujúce, t.j. rozkvitajúce tímy, vykazujú vysokú výkonnosť na základe 3 indikátorov výkonu: profitabilita, spokojnosť zákazníkov a 360° hodnotenie členov tímu.
 • Nad hodnotou 11,6 ku 1 ukazovateľa však dynamika rozkvitania tímu začne klesať.
 • Ukazovateľ pozitivity k negativite má teda dolné a horné hranice – medzi týmito hranicami hovoríme o optimálnom fungovaní.
 • Pozitívne emócie sú schopné neutralizovať dôsledky stresu.
 • Ľudia prežívajúci, resp. zažívajúci pozitívne emócie sú menej náklonní k rasovým predsudkom.